Jeg er nyutdannet og fikk min mesterbrevutdanning hos Mesterakademiet!

Sjekk det ut og bli mester med digital undervisning og personlig veileder
Godkjent av Mesterbrevnemnda
kr. 48 000 (dekker samtlige kostnader)

--

--

Jeg er nyutdannet og fikk min mesterbrevutdanning hos Mesterakademiet! Sjekk ut linken min for en flott utdanning!

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store